Vitajte v obci Ďurďové
Telefón +421 (0) 42 435 3240 | Email obec@durdove.eu

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a oddychová zóna v obci Ďurďové

Výzva číslo: 

13/PRV/2015

Kód Projektu:

072TN130024

Opatrenie:

7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie:

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Realizácia:

11/2018 - 12/2018

Náklad:

99 781,10 EUR


 Cieľ projektu:

  • Cieľ projektu je vytvoriť, rozšíriť a zlepšiť v obci Ďurďové infraštruktúru miestnych komunikácií, vrátane vybudovania oddychovej zóny so zámerom podporiť ekonomický progres obce. Zvýši zatraktívnenie a konkurencieschopnosti obce prostredníctvom investície do hmotnej infraštruktúry v obci. Zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky, vytvoria sa podmienky pre nové aktivity a udržateľný rozvoj.

 

 

Ďurďové - vodovod 

Výzva číslo: 

13/PRV/2015

Kód Projektu:

072TN130023

Opatrenie:

7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie:

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Realizácia:

9/2018 - 10/2018

Náklad:

144 899,86 EUR


 Cieľ projektu:

  • Cieľom projektu je zachytenie prameňa pre vybudovanie obecného vodovodu v Ďurďovom, a tým následné zásobovanie pitnou vodou všetkých obyvateľov obce. Zámerom obce je prostredníctvom vybudovania vodovodu a vybudovaním zelenej infraštruktúry pri vodovode podporiť ekonomický progres obce. Realizáciou projektu sa zvýši kvalita života obyvateľov obce a zároveň sa podporí udržateľný rozvoj obce a ochrana životného prostredia.

 

 

Rekonštrukcia poľnej cesty - Obec Ďurďové

Výzva číslo: 

5/PRV/2015

Kód Projektu:

043TN050017

Opatrenie:

4 – Investície do hmotného majetku

Podopatrenie:

4.3 – Podpora  na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Realizácia:

6/2017 - 9/2017

Náklad:

639 092,44 EUR


 Cieľ projektu:

  •  Zlepšenie dostupnosti obhospodarovaných pozemkov, ktoré slúžia vlastníkom pozemkov
  • Zlepšenie protieróznych opatrení slúžiacich na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou
  • Zvýšenie hospodárskej a ekologickej hodnoty územia prostredníctvom realizovaného projektu
  • Posilnenie ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny
  • Zlepšenie verejno-prospešných funkcií územia
  • Posilnenie vodohospodárskych a protipovodňových opatrení.

 


 

Projekt: Obnova verejného osvetlenia v obci Ďurďové
Začiatok projektu: 06/2015
Ukončenie projektu: 12/2015

.  Výška poskytnutého NFP:   24.940,73 €

Cieľ projektu: výmena starého verejného osvetlenia, ktorého prevádzkovanie bolo finančne náročné. Vďaka získaným finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR bola realizovaná výmena verejného osvetlenia v obci za moderné svietidlá, ktoré sa vyznačujú výrazne nižšou spotrebou elektrickej energie, s čím je spojená i úspora finančných prostriedkov potrebných na prevádzku verejného osvetlenia v obci Ďurďové.